Τα παντα για τη γυναικα
.
| 0 σχόλια ]

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών
Σήμερα το όριο των απολύσεων στις επιχειρήσεις από 150 άτομα προσωπικό...
και πάνω είναι 5 τοις εκατό.Το υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο για το διπλασιασμό του, στο 10 τοις εκατό, ενώ οι δανειστές αξιώνουν ακόμη και την κατάργηση του ορίου, με ταυτόχρονη απελευθέρωση της διαδικασίας, αφού μέχρι τώρα απαιτείται υπογραφή υπουργού.
Όχι πώς τώρα ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων από το 5 τοις εκατό του ορίου. Απεναντίας,το άρθρο 99 έχει γίνει της μόδας και όποιος θέλει προσφεύγει στην πτωχευτική διαδικασία αφήνοντας στο δρόμο τους εργαζόμενους χωρίς να τους δώσει απολύτως τίποτα, διασώζοντας ο ίδιος τα περιουσιακά του στοιχεία.
Για την προστασία των δικαιωμάτων της εγκύου γυναίκας έχει θεσπιστεί από τον Έλληνα νομοθέτη μια σειρά διατάξεων, οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας της γυναίκας κατά τη διάρκεια της κύησης αλλά και μετά τον τοκετό.
Η κατά τα ανωτέρω προστασία είναι θεμελιώδης σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας στον εργασιακό χώρο γενικότερα καθώς και την προστασία της μητρότητας.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποιαδήποτε καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της είτε κατά την περίοδο που εκείνη κυοφορεί, είτε εντός 18 μηνών μετά τον τοκετό, καθίσταται παράνομη και παντελώς άκυρη, εκτός των περιπτώσεων που υφίσταται σπουδαίος λόγος για την καταγγελία.
Ο εργοδότης δεν μπορεί να απολύσει έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και για διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό.
Επίσης, δεν αποτελούν αιτίες απολύσεως τυχόν αναρρωτικές άδειες για επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Και βεβαίως η μείωση της απόδοσής μετά την επιστροφή στην εργασία, δεν αποτελεί αιτία απολύσεως.
Εάν κάποιος εργοδότης απολύσει έγκυο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή πριν τη συμπλήρωση ενός έτους από τον τοκετό, η εργαζόμενη μπορεί να προβεί σε καταγγελία, καθώς μία τέτοια απόλυση θεωρείται άκυρη. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις που οι εργοδότες απολύουν έγκυο, φροντίζουν να την αποζημιώσουν για όλο το διάστημα που τυπικά δεν μπορούν να την απολύσουν. Η απόλυση θα είναι άκυρη, ακόμη και αν η εργαζόμενη ή και ο εργοδότης αγνοούσαν τη στιγμή της απόλυσης ότι η εργαζόμενη είναι έγκυος.
Η άδεια τοκετού και λοχείας, συνολικά αποκαλείται άδεια μητρότητας, διαρκεί 119 ημέρες. Συγκεκριμένα 56 ημερολογιακές μέρες πριν από την υπολογιζόμενη ημερομηνία τοκετού (βάσει του τελευταίου σας υπερήχου) και 63 ημέρες μετά την ημερομηνία του τοκετού.
Για να σας δοθεί η άδεια τοκετού, θα πρέπει να προσκομίσετε τον τελευταίο σας υπέρηχο μαζί με βεβαίωση του γυναικολόγου σας στο ΙΚΑ (όσες απασχολούνται στον ιδ. Τομέα) ο οποίος θα βεβαιώσει τις ημέρες που δικαιούστε και θα σας δώσει την επίσημη βεβαίωση που θα πρέπει να σφραγίσει και ο εργοδότης σας.
Ο εργοδότης πληρώνει μέρος των ημερών αδείας σας και το ΙΚΑ πληρώνει τα υπόλοιπα. Συνολικά, η έγκυος δεν έχει καμία μείωση εισοδήματος για τις ημέρες που απουσιάζει με άδεια μητρότητας.
Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα (άδεια φροντίδας παιδιού). Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα ημερησίως για 6 επιπλέον μήνες. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως 6 ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Εφόσον έχετε συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, δικαιούστε να ζητήσετε άδεια άνευ αποδοχών που μπορεί να φτάσει τους 3.5 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών αδείας, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να σας καλύψει ασφαλιστικά.
Μετά την επιστροφή σας στην εργασία, δικαιούστε να επανέλθετε στην ίδια ή παρόμοια θέση. Είναι παράνομο να σας απασχολήσουν σε κατώτερη θέση από αυτήν που είχατε πριν απουσιάσετε. Επίσης, δεν μπορεί να σας γίνει μείωση μισθού.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984 << απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη>>.
Από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 176/1997 επαναλαμβάνεται η απαγόρευση απόλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1483/1984 ενώ επίσης προσδιορίζεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σχέσης εργασίας εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία γραπτώς και να προβεί σε σχετική κοινοποίση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται κανονικά ως χρόνος εργασίας. Η άδεια φροντίδας παιδιών έχει ως αφετηρία τη λήξη της αδείας μητρότητας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
Ο πατέρας δικαιούται άδεια δύο εργασίμων ημερών λόγω του τοκετού ώστε να είναι μαζί με τη μητέρα αυτές τις πρώτες δύσκολες ημέρες.
Η πρακτική των εργοδοτών δεν απέχει πολύ, καθώς ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός και η μητρότητα προστατεύεται.
Με το άρθρο 14 του Ν. 3896/2010, απαγορεύεται η καταγγελία καθώς και κάθε άλλη δυσμενής μεταχείριση, για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με τους ορισμούς και στο πεδίο εφαρμογής του.
Τέλος, με την παράγραφο 4 του Ν. 3896/10 για τις εργαζόμενες οι οποίες κάνουν χρήση της ειδικής άδειας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008, η προστασία από απόλυση επεκτείνεται για τρεις επιπλέον μήνες και φθάνει συνολικά τους δεκαπέντε μήνες έπειτα από την ημερομηνία του τοκετού.
http://www.karlanews.com/?p=27398

---

Μοιραστείτε

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου